Image Alt

Proces

Huize Bijdorp – de Congregatie, de werkorganisatie en haar gebruikers – en de gemeente Voorschoten kunnen en willen het project niet alleen oppakken. Ze wil daar nadrukkelijk de omwonenden, belanghebbenden en andere belangstellenden bij betrekken. Het past in de huidige tijd waar de omgeving vroegtijdig mee kan praten en mee kan denken over nieuwe initiatieven.

De werkwijze:

  • Er wordt gestart met een open informatieavond. Die vindt plaats op 14 januari 2020 van 19.30-21.30 in de aula van Huize Bijdorp. Dit heet de Toekomstkamer.
  • Vervolgens vinden er drie bijeenkomsten van de plangroep plaats en wel op 23 januari, 11 februari en 3 maart.
  • De afsluitende informatieavond van 31 maart vindt wegens de coronavirus geen doorgang. Mensen worden de gelegenheid geboden om per e-mail te reageren op de concept spelregelkaart. Lees meer.

Na ontvangst van alle reacties op de concept spelregelkaart, kan deze worden aangepast. Vervolgens wordt de spelregelkaart, als definitief concept, in het college van Burgemeester en Wethouders, in samenspraak met het bestuur van de Congregatie, vastgesteld. Daarna zal de gemeenteraad van Voorschoten de spelregelkaart vaststellen. Het is de intentie dit proces voor de zomer van 2020 af te ronden.