Image Alt

Spelregelkaart

Een spelregelkaart is een nieuwe vorm van een kaart voor ruimtelijke ontwikkelingen. Het is een kaart van het gebied met een legenda waarin de meest structurerende elementen en de ontwikkelingsrichting voor Huize Bijdorp op staan/zijn uitgewerkt. Daarnaast biedt deze kaart ook de kans om zaken op te nemen die de plangroep belangrijk vindt. Dit zijn vaak zaken die normaal gesproken pas veel later in het proces een plek krijgen. De concept spelregelkaart is samen met de plangroep gemaakt en via het internet beschikbaar gesteld voor reacties. N.a.v. de reacties heeft het Congregatiebestuur op de spelregelkaart definitief gemaakt en op 23 april 2020 aan de gemeente aangeboden.

Op 20 mei 2020 is de ID-card met de spelregelkaart besproken door de commissie Wonen Ruimte en Groen. Waardering is uitgesproken voor het doorlopen proces en het vele werk dat in korte tijd is verricht. De commissieleden kunnen zich op hoofdlijnen vinden in de opzet en het resultaat. Over de zoeklocaties voor woningen verschillen de meningen mede vanwege de vele beleidskaders die van toepassing zijn op Huize Bijdorp. De commissie heeft het raadsvoorstel met de bijbehorende stukken als hamerstuk geagendeerd voor de gemeenteraad op 11 juni jl. De gemeenteraad heeft de stukken zoals aangereikt aangenomen en het College van B&W de nodige ruimte gegeven voor het zetten van betekenisvolle stappen om gezamenlijk de ruimte te zoeken voor oplossingen voor de dilemma’s die nog voorliggen voor de herontwikkeling van het landgoed en klooster. Ook is benadrukt vaart en tempo te houden in het proces van herontwikkeling.

De concept spelregelkaart wordt tijdens de afsluitende informatieavond gepresenteerd. De spelregelkaart kan naar aanleiding van die avond nog worden bijgesteld. Een verslag van deze afsluitende informatieavond wordt gemaakt. Zodra dit klaar is, kunt u het verslag op deze website downloaden net als de spelregelkaart zelf.

De spelregelkaart is richtinggevend voor de toekomst en wordt daarom ook door het bestuur van de Congregatie, het college van B&W en de gemeenteraad vastgesteld. Na vaststelling gaan de adviseurs door met het uitwerken van de plannen. Uiteindelijk moet er een bestemmingsplan worden gemaakt dat ter goedkeuring aan college van B&W en gemeenteraad wordt voorgelegd en ook een inspraakronde heeft.