Huize Bijdorp

Bestemmingsplan

Door de Congregatie van de H. Catharina van Siëna is de visie Buitenplaats Huize Bijdorp vertaald in een ontwerpbestemmingsplan Huize Bijdorp. Voor de zomer is dit ontwerpbestemmingsplan aangeboden aan het college van B&W van Voorschoten. De gemeente heeft het plan ter visie gelegd van 20 juli tot en met 13 september 2021. Op het plan zijn slechts 7 zienswijzen door de gemeente ontvangen. Al deze zienswijzen zijn op tijd ingediend en ontvankelijk. In een zogenaamde nota van beantwoording zijn de zienswijzen beantwoord en is tevens aangegeven of en hoe het ontwerpbestemmingsplan wordt aangepast. 

Op 23 november 2021 zal het college van B&W het bestemmingsplan Huize Bijdorp behandelen. Voorgesteld wordt om het voorstel voor te leggen aan de gemeenteraad. Dit betekent dat op 9 december 2021 de nota van beantwoording van de zienswijzen en het bestemmingsplan Huize Bijdorp wordt besproken in de commissie Burger en Bestuur.  In de vergadering van de gemeenteraad van 16 december 2021 staat het bestemmingsplan vervolgens op de agenda en wordt dan mogelijk (eventueel geamendeerd) vastgesteld. Ook wordt aldaar besproken hoe de gemeente bijdraagt aan de realisatie van het plan door een financiële bijdrage en het verkopen van een stuk grond. 

Na de vaststelling van het raadsvoorstel door het college van B&W worden de indieners van de zienswijzen geïnformeerd over de concept beantwoording en wanneer de commissie Burger en Bestuur en gemeenteraad dit gaat behandelen.