Image Alt

Toekomst

Werken aan de toekomst

Toen er nog ruim 200 zusters woonden in Huize Bijdorp brachten ze voldoende financiële middelen bij elkaar voor hun eigen levensonderhoud, oudedagsvoorziening en voor het beheer en onderhoud van Huize Bijdorp. Met de nog resterende 34 zusters en de voltooiing van de Congregatie – over ongeveer 20 jaar – is een sluitende exploitatie niet meer mogelijk. Er moet een nieuw perspectief komen voor de nog op Huize Bijdorp wonende zusters waarin er ook plaats is voor nieuwe bewoners en gebruikers. De toekomst moet passen bij het leven en gedachtegoed van de zusters dat staat in het teken van toewijding, stilte, rust, bezinning, zorg voor elkaar, gezamenlijkheid, naastenliefde, gastvrijheid, respect voor elkaars krachten en onderkenning van ieders kwetsbaarheid.

Huize Bijdorp is een gemeentelijk monument. Het doel is om het erfgoed (zowel cultuur als natuur) door de herontwikkeling te behouden en te versterken. Vanaf 2019 heeft de Congregatie, samen met de gemeente, partners, adviseurs, provincie, belanghebbenden en belangstellenden belangrijke stappen naar de toekomst gezet. Een toekomst waarbij de poorten van de buitenplaats weer opengaan….

Stappen richting de toekomst:

September – oktober 2019
De Congregatie werkt samen met de gemeente en partners aan de toekomst van Huize Bijdorp en zij leggen de gezamenlijke kernwaarden (richting en overtuiging) vast in een ID-card.

14 januari 2020
Op Huize Bijdorp vindt de Toekomstkamer plaats, een open informatieavond. Hier wordt de ID-Card toegelicht aan belanghebbenden en belangstellenden. Iedereen kan zich vervolgens aanmelden om deel te nemen aan een plangroep.

23 januari t/m 3 maart 2020
De plangroep, bestaande uit belanghebbenden, belangstellenden, gemeente, adviseurs en Congregatie (in totaal 60 mensen), werkt aan een concept spelregelkaart (gewenste kaders).

Maart-juni 2020
Tijdens een open digitale informatieavond wordt de concept spelregelkaart gepresenteerd en worden de reacties op de kaart opgehaald. De spelregelkaart wordt op onderdelen aangepast en later in definitieve vorm aan het college van B&W van de gemeente Voorschoten aangeboden. De gemeenteraad stelt in juni de spelregelkaart vast met een opdracht aan het college van B&W om betekenisvolle ruimte te vinden voor verdere uitwerking en nog op te lossen knelpunten in  de ambities van de spelregelkaart.

Mei 2020 t/m april 2021
In opdracht van de Congregatie vinden diverse onderzoeken plaats. Er vindt uitvoerig overleg plaats met de gemeente Voorschoten en de provincie Zuid-Holland. Het resultaat is een visiedocument (richtinggevend voor de toekomstige ontwikkeling) dat in april aan de zusters/paters en medewerkers van de Congregatie, de bewoners van Roucooppark, de gemeenteraad en aan de leden van de plangroep is gepresenteerd.

Mei 2020 t/m mei 2021
Vervaardigen van het ontwerp bestemmingsplan en uitvoeren en afronden van alle benodigde onderzoeken. Voorbereidende besprekingen  worden gevoerd voor het te ontwikkelen bidboek (alle informatie en voorwaarden waaraan toekomstige ontwikkelingen op Huize Bijdorp zoals wonen, werken en ondernemen moeten voldoen). Overleg over de te sluiten anterieure overeenkomst met de gemeente Voorschoten en voorbereidingen voor een op te richten erfgoed(beheer)stichting.