Image Alt

Bestemmingsplan

Het visiedocument vormt de basis voor het ontwerp bestemmingsplan. Voordat die vertaalslag wordt gemaakt, is deze visie breed gedeeld. Allereerst met de zusters/paters en medewerkers van de Congregatie, de gemeenteraad, vervolgens met de direct omwonenden en daarna met de plangroep.

Geruime tijd geleden is een start gemaakt met de onderzoeken die nodig zijn voor het ontwerp bestemmingsplan. Aanvullend op de al eerder genoemde onderzoeken naar de historie, zijn er onderzoeken naar o.a. archeologie, natuurwaarden, flora en fauna, luchtkwaliteit, geluid, water, bodem en milieuhinder verricht. Naast het visiedocument vormen alle onderzoeken, samen met de participatieverslagen en het beeldkwaliteitsplan de bijlagen bij het ontwerp bestemmingsplan.

Begin juni 2021 heeft de Congregatie het ontwerp bestemmingsplan met de bijlagen aan het College van B&W van de gemeente Voorschoten aangeboden. In de vergadering van het college van B&W op 13 juli is besloten het ontwerp bestemmingsplan vrij te geven voor inspraak.

Terinzagelegging

Het ontwerp bestemmingsplan lag ter inzage tot medio september. Er zijn acht verschillende zienswijzen binnengekomen. De gemeente zorgt voor een nota van beantwoording op alle punten die in de zienswijzen zijn genoemd. 

Vervolg

Het college stelt na de inspraakperiode een nota van beantwoording op. Daarin zijn alle inspraakreacties opgenomen en wordt vermeld wat er mee is gedaan. Het ontwerp-bestemmingsplan wordt met alle bijlagen en met de nota van beantwoording aangeboden aan de gemeenteraad. Volgens de planning behandelt de commissie Wonen, Ruimte & Groen het bestemmingsplan Buitenplaats Huize Bijdorp in hun vergadering van 25 november 2021 en besluit de raad op 16 december 2021.