Image Alt

Ontwerp bestemmingsplan

Het visiedocument vormt de basis voor het ontwerp bestemmingsplan. Voordat die vertaalslag wordt gemaakt, is deze visie breed gedeeld. Allereerst met de zusters/paters en medewerkers van de Congregatie, de gemeenteraad, vervolgens met de direct omwonenden en daarna met de plangroep.

Geruime tijd geleden is een start gemaakt met de onderzoeken die nodig zijn voor het ontwerp bestemmingsplan. Aanvullend op de al eerder genoemde onderzoeken naar de historie, zijn er onderzoeken naar o.a. archeologie, natuurwaarden, flora en fauna, luchtkwaliteit, geluid, water, bodem en milieuhinder verricht. Naast het visiedocument vormen alle onderzoeken, samen met de participatieverslagen en het beeldkwaliteitsplan de bijlagen bij het ontwerp bestemmingsplan.

Begin juni 2021 heeft de Congregatie het ontwerp bestemmingsplan met de bijlagen aan het College van B&W van de gemeente Voorschoten aangeboden. In de vergadering van het college van B&W op 13 juli is besloten het ontwerp bestemmingsplan vrij te geven voor inspraak.

Terinzagelegging

Het ontwerp bestemmingsplan ligt ter inzage bij het Klant Contact Centrum van het gemeentekantoor aan de Leidseweg 25, 2252 LA Voorschoten. Het plan is ook in te zien via http://www.ruimtelijkeplannen.nl. De inspraakperiode loopt van 20 juli tot 14 september. Er is voor een langere procedure gekozen van 8 weken omdat de periode net in de vakantietijd valt. Door 8 weken de gelegenheid te geven kan toch iedereen reageren.

Tijdens deze periode kan een ieder schriftelijk zienswijzen indienen op dit ontwerp-bestemmingsplan bij de gemeenteraad van Voorschoten, Postbus 393, 2250 AJ Voorschoten. Ook het indienen van mondelinge zienswijzen is mogelijk. Hiervoor dient tijdig, bij voorkeur uiterlijk een week voor het einde van de terinzagelegging, een telefonische afspraak te worden gemaakt via telefoonnummer 14071 (toets alleen deze vijf cijfers).

Vervolg

Het college stelt na de inspraakperiode een nota van beantwoording op. Daarin zijn alle inspraakreacties opgenomen en wordt vermeld wat er mee is gedaan. Het ontwerp-bestemmingsplan wordt met alle bijlagen en met de nota van beantwoording aangeboden aan de gemeenteraad. Volgens de planning behandelt de commissie Wonen, Ruimte & Groen het bestemmingsplan Buitenplaats Huize Bijdorp in hun vergadering van 25 november 2021 en besluit de raad op 16 december 2021.