Image Alt

Beeldkwaliteitplan

Het beeldkwaliteitplan voor Huize Bijdorp heeft als doel spelregels en richtlijnen voor de toekomstige ontwikkelingen vast te leggen. Hiermee wordt de gewenste beeldkwaliteit van de buitenplaats geborgd. De buitenplaats wordt hierdoor een herkenbaar en cultuurhistorisch waardevol geheel met een sterke eigen identiteit van bebouwing, groen, water, en ontsluitingsstructuren. Het visiedocument vormt, samen met de ID-card, het natuurwaardenonderzoek en de cultuurhistorische onderzoeken van de bebouwing en het groen, het startpunt voor het beeldkwaliteitplan.

In het beeldkwaliteitplan wordt gestart met de beschrijving van de historie, de context van de buitenplaats en de aandachtspunten vanuit de waardestellingen voor het landschapspark en de bebouwing. De gewenste beeldkwaliteit is voor verschillende delen van de nieuwe buitenplaats beschreven. Eerst in het algemeen voor het landschapspark en de bebouwing. Dit gaat over de visie op de gewenste beeldkwaliteit en streefbeeld voor de ruimtelijke invulling. Vervolgens zijn per deelgebied, de specifieke spelregels en richtlijnen voor de buitenruimte en de bebouwing beschreven en verbeeld. Tot slot is aandacht besteed aan parkeren, kunstwerken, verlichting en buitenmeubilair, hekwerken en randen. De beschreven deelgebieden zijn:

  • – Parkbos en ontwikkellocatie bungalow
  • – Hooiland
  • – Klooster en entreegebied
  • – Boerderij, wasserij en nutstuinen
  • – Weilanden en Vlietzone.

Het beeldkwaliteitplan is na vaststelling een toetsingskader bij de gemeentelijke en welstandsbeoordeling van de toekomstige bouw- en inrichtingsplannen. Het dient ook als inspiratiebron voor de ontwerpers van de nieuwe plannen.