Huize Bijdorp

Proces

Begin juni heeft de Congregatie het ontwerp bestemmingsplan met de bijlagen (waaronder visiedocument, beeldkwaliteitsplan en participatieverslag, die u via de links kunt bekijken) aan de gemeente aangeboden. In de vergadering van het college van B&W op 13 juli is besloten het ontwerp bestemmingsplan vrij te geven voor inspraak.

Terinzagelegging

Het ontwerp bestemmingsplan ligt  ter inzage bij het Klant Contact Centrum van het gemeentekantoor aan de Leidseweg 25, 2252 LA Voorschoten. Het plan is ook in te zien via http://www.ruimtelijkeplannen.nl. De inspraakperiode loopt van 20 juli tot 14 september. Er is voor een langere procedure gekozen van 8 weken omdat de periode net in de vakantietijd valt. Door 8 weken de gelegenheid te geven kan toch iedereen reageren.

Tijdens deze periode kan een ieder schriftelijk zienswijzen indienen op dit ontwerp-bestemmingsplan bij de gemeenteraad van Voorschoten, Postbus 393, 2250 AJ Voorschoten. Ook het indienen van mondelinge zienswijzen is mogelijk. Hiervoor dient tijdig, bij voorkeur uiterlijk een week voor het einde van de terinzagelegging, een telefonische afspraak te worden gemaakt via telefoonnummer 14071 (toets alleen deze vijf cijfers).

Vervolg

Het college stelt na de inspraakperiode een nota van beantwoording op. Daarin zijn alle inspraakreacties opgenomen en wordt vermeld wat er mee is gedaan. Het ontwerp-bestemmingsplan wordt met alle bijlagen en met de nota van beantwoording aangeboden aan de gemeenteraad. Volgens de planning behandelt de commissie Wonen, Ruimte & Groen het bestemmingsplan Buitenplaats Huize Bijdorp in hun vergadering van 25 november 2021 en besluit de raad op 16 december 2021.