Huize Bijdorp

Vaststelling bestemmingsplan Huize Bijdorp

De Congregatie is verheugd u te kunnen berichten dat de gemeenteraad van Voorschoten op 16 december jl. unaniem heeft ingestemd met de vaststelling van het bestemmingsplan van Huize Bijdorp. Een week daarvoor heeft de commissie Wonen, Ruimte en Groen van de gemeente zich nog gebogen over het raadsvoorstel en de beantwoording van de binnengekomen zienswijzen om goed voorbereid te zijn op de gemeenteraadsvergadering. Het behoeft geen nader betoog; de Congregatie is heel blij dat het bestemmingsplan nu is vastgesteld. 

Tevens kunnen wij melden dat de anterieure overeenkomst tussen de Congregatie en de gemeente Voorschoten door het bestuur van de Congregatie en door de burgemeester en wethouder Cramwinckel is ondertekend. In deze overeenkomst worden de afspraken uit het bestemmingsplan nader uitgewerkt. Bijvoorbeeld de openbaarstelling van het terrein, het woonprogramma, en de financiële kaders voor zowel de gemeente als de Congregatie.  

Na een periode van bijna tweeënhalf jaar intensief samenwerken tussen de gemeente, de Congregatie en haar partners, de provincie Zuid Holland en veel omwonenden en belangstellenden is nu een fantastisch fundament gelegd voor de nieuwe Buitenplaats Huize Bijdorp. De zusters willen iedereen die aan dit fundament een bijdrage heeft geleverd, van harte bedanken voor hun inbreng en inzet. Zonder hen was dit mooie resultaat niet mogelijk geweest. 

In januari zal de Congregatie u verder informeren over het vervolgproces van Huize Bijdorp.