Huize Bijdorp

Visie, van verleden, heden naar toekomst

In de laatste nieuwsbrief is melding gemaakt van het nader uitwerken van de plannen voor Huize Bijdorp in overleg met de ambtenaren van de gemeente Voorschoten en provincie Zuid-Holland. Er hebben ondertussen drie werksessies plaatsgevonden, op 7 en 22 september en op 1 december jl. Helaas moest de laatste bijeenkomst digitaal plaatsvinden, maar gelukkig ging het overleg wel door.

De ambtenaren van gemeente en provincie vertegenwoordigen alle beleidsvelden die voor een complexe opgave, als Huize Bijdorp, van belang zijn. Denk aan wonen, maatschappelijke ontwikkelingen, erfgoed en archeologie, groen (flora en fauna), verkeer, stedenbouw en communicatie/participatie.  Doordat alle ambtenaren van de beleidsvelden tegelijk aanwezig waren tijdens de werksessies, kon integraal naar de opgave van Huize Bijdorp worden gekeken. De werkorganisatie van de Congregatie heeft met haar adviseurs, naar aanleiding van de eerste twee werksessies, een nieuw visiedocument in conceptversie gemaakt: ‘Buitenplaats Huize Bijdorp – Van verleden, heden naar toekomst’. Tevens zijn in diezelfde periode de concept waardestellingen gemaakt van de tuin, het park en de gebouwen. Zie hierover meer elders in deze nieuwsbrief. 

In de laatste werksessie zijn de concept waardestellingen en conceptvisie besproken. De afwegingen die de Congregatie daarbij moest maken gaan over allerlei verschillende waarden. Dat zijn de cultuurhistorische waarden (zowel bouwhistorie en tuinhistorie), de natuurwaarden, de sociaal-maatschappelijke waarden, de financiële waarden en de waarden die de omgeving van belang vindt.  Niet op de laatste plaats zijn dat ook de kernwaarden die zijn vastgelegd in de ID-card. Al deze waarden en de weging daarvan geven de complexiteit van de opgave weer. Met de ambtenaren zijn de afwegingen en de argumenten van de Congregatie besproken. 

De werksessie van 1 december is zeer constructief verlopen. Er waren veel lovende woorden over de conceptvisie die door de Congregatie is gemaakt en over de wijze waarop eerder gemaakte opmerkingen en ideeën zijn verwerkt. Er zijn nog maar een paar punten overgebleven die nog nadere studie en/of overleg vragen. Vervolgens ligt er na de laatste puntjes op de ‘i’ een mooi fundament voor het maken van het ontwerp bestemmingsplan en het beeldkwaliteitsplan. 

De bewoners van Roucooppark, de plangroep en de gemeenteraad zullen begin 2020 worden bijgepraat over de stand van zaken. In het eerste kwartaal wordt ter voorbereiding van het ontwerp bestemmingsplan een openbare bijeenkomst georganiseerd, een vervolg Toekomstkamer, passend binnen de mogelijkheden die de coronamaatregelen bieden.