Huize Bijdorp

Erfgoedstichting

De Congregatie heeft naast de totstandkoming van de visie op de nieuwe buitenplaats Huize Bijdorp, ook nagedacht op welke manier het gedachtegoed het beste kan worden behouden voor de toekomst. Tenslotte verblijft de Congregatie naar verwachting nog 15 à 20 jaar in Huize Bijdorp.

In plaats van het landgoed met alle opstallen te verkopen, heeft de Congregatie enige tijd geleden besloten om de buitenplaats in erfpacht uit te geven en het zogenaamde bloot eigendom op termijn bij een stichting neer te leggen. De naam is de Stichting Erfgoed Buitenplaats Huize Bijdorp, Zusters Dominicanessen van Voorschoten. Alle inspanningen van de erfgoedstichting zullen in het teken staan van ‘toevoegen van waarden’ zonder enige vorm van winstoogmerk. Het bestuur van Stichting staat voor: het duurzame behoud -door ontwikkeling- van de buitenplaats als één geheel met daarbij het bewaken en bewaren van het erfgoed van de Zusters Dominicanessen van Voorschoten. De visie en de ID-card vormen daarbij de leidraad naast het beeldkwaliteitsplan en het bestemmingsplan. Het bestuur van de stichting zal bij aanvang bestaan uit zes personen. Twee bestuursleden vanuit de lokale samenleving van Voorschoten, een vertegenwoordiger vanuit de Nederlandse gemeenschap van paters Dominicanen, twee leden die nauw betrokken zijn geweest bij de ontwikkelingen naar de nieuwe toekomst van Huize Bijdorp en de voorzitter die in het eerst te vormen bestuur wordt benoemd door de Congregatie.  Het is de verwachting dat in het eerste kwartaal van 2022 het bestuur wordt benoemd en de stichting wordt opgericht. Alle voorbereidingen zijn daartoe getroffen.

De concept statuten en het concept beleidsplan van de Stichting zijn reeds opgesteld. Deze zijn juist nu al gereed zodat deze documenten met de kandidaat erfpachters kunnen worden gedeeld, zodat zij een goed beeld hebben van de rol, doelstellingen en verantwoordelijkheden van de nieuwe erfgoedstichting en welke voornemens er zijn. Ook kunnen zij kennisnemen van de projecten die de stichting zelf ter hand zal nemen. Er wordt gewerkt aan een samenwerkingsovereenkomst tussen de Congregatie en de stichting om taken en verantwoordelijkheden duidelijk te maken.