Huize Bijdorp

Hoe nu verder?

De Congregatie gaat samen met haar adviseurs werken aan het ontwerp bestemmingsplan voor Huize Bijdorp. Er wordt naar gestreefd het ontwerpbestemmingsplan dit jaar nog af te ronden. Dat doet de Congregatie in nauw overleg met de gemeente Voorschoten en de provincie Zuid Holland, om de ruimte te vinden in oplossingsrichtingen voor de dilemma’s die er zijn. Voorop staat dat het landgoed één geheel blijft en alle plannen en ideeën aan de ID-card worden getoetst. Voor een ontwerp bestemmingsplan zijn nog verschillende onderzoeken nodig, denk aan archeologie, flora en fauna. Daar wordt zo snel mogelijk mee gestart.

In de spelregelkaart staat weinig vermeld over de verschillende functies, dat komt straks wel in een ontwerp bestemmingsplan aan de orde. Pas later dit jaar wordt duidelijk of er ruimte is voor de vele initiatieven die zich bij Huize Bijdorp hebben gemeld. 

Zoals tot nu toe steeds gedaan, zullen de omgeving en de belangrijkste stakeholders tijdig voorafgaand aan de formele inspraakprocedure worden geraadpleegd.