Huize Bijdorp

Vaststelling spelregelkaart

De Congregatie heeft de, al eerder gemaakte ID-card, en de spelregelkaart op 23 april 2020 aan de gemeente Voorschoten aangeboden. Op 20 mei 2020 zijn deze stukken besproken tijdens het overleg van de commissie Wonen, Ruimte en Groen. Zij spraken hun waardering uit voor het proces met de plangroep en het vele werk dat in korte tijd is verricht. De commissieleden hebben op die avond gemeld dat zij zich op hoofdlijnen konden vinden in de opzet van de spelregelkaart. Over de zoeklocaties voor de nieuwbouwwoningen – hooiland en weiland –  verschillen de meningen. De commissie heeft het raadsvoorstel met de bijbehorende stukken als hamerstuk geagendeerd voor de gemeenteraad op 11 juni jl. De raad heeft de stukken zoals aangeboden behandeld en het college de ruimte gegeven om samen met congregatie en provincie tot oplossingen te komen voor de dilemma’s die er nog zijn. Ook is benadrukt vaart en tempo te houden in het proces van herontwikkeling.